Sunday, 25 September 2011

ေလွကားထစ္မ်ားကုိဦးေခါင္းၿဖင္ ့ကင္းၿမီးေကာက္ေထာင္ကာတက္ၿပနုိင္သူ...

ဂ်ပန္တြင္အစြမ္းၿပသြားသည္ ့ၿပကြက္ပါ...ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေလ ့က်င္ ့ၿခင္းရဲ ့ရလာဒ္ပါပဲ...

No comments:

Post a Comment

အၿပင္းေၿပ Drum တီးရေအာင္